ΠΑΣΕΕΜ

Πανελλήνιος Σύλλογος Ελευθέρων Επαγγελματιών Μηχανικών (ΠΑ.Σ.Ε.Ε.Μ.) ιδρύθηκε το 2022, με σκοπό να αποτελέσει ένα συλλογικό όργανο έκφρασης των μηχανικών όλων των ειδικοτήτων αποφοίτων ανωτάτων σχολών Ελλάδας ή κατόχων αντίστοιχων τίτλων σπουδών του εξωτερικού, που εργάζονται αποκλειστικά ως ελεύθεροι επαγγελματίες ή μισθωτοί στον ιδιωτικό τομέα, καθώς και των ανέργων μηχανικών.

icon_widget_image Δευτέρα -Παρασκευή : 9π.μ. - 5μ.μ. icon_widget_image Καισαρείας 12, Θεσσαλονίκη, 54454 icon_widget_image + (30) 2310944056 icon_widget_image info@paseem.gr
a
Με προορισμό

ΣΚΟΠΟΣ & ΣΤΟΧΟΙ

Πίστη στις δημοκρατικές διαδικασίες εκλογής και λήψεως αποφάσεων

ΠΑΣΕΕΜ

Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Ελευθέρων Επαγγελματιών Μηχανικών (ΠΑ.Σ.Ε.Ε.Μ.) αποβλέπει στη μέγιστη δυνατή εκπροσώπηση όλων των επαγγελματιών μηχανικών του ιδιωτικού τομέα, τόσο σε όλα ανεξαιρέτως τα όργανα διαβούλευσης και λήψης αποφάσεων ιδιωτικού και δημοσίου τομέα στα οποία συμμετέχουν μηχανικοί, όσο και στις κατά ειδικότητα κλαδικές, συνδικαλιστικές και επιστημονικές συλλογικότητες των μηχανικών, ακολουθώντας τις παρακάτω βασικές αρχές :

  • Την ανεξάρτητη λειτουργία του Συλλόγου από δημόσια, πολιτικά και κομματικά όργανα.
  • Την πίστη στις δημοκρατικές διαδικασίες εκλογής και λήψεως αποφάσεων, στην ελευθερία του λόγου, στην ισότητα των πολιτών ανεξαρτήτως φυλής, εθνικής καταγωγής και φύλου, την αξιοκρατία σε κάθε έκφανση της κοινωνικής ζωής και τη δικαιοσύνη.
  • Την εφαρμογή της άμεσης δημοκρατίας και της χρήσης του διαδικτύου ως μέσου συζητήσεων και ψηφοφοριών.
  • Τη διαφάνεια σε όλες τις ενέργειες του Συλλόγου, με τη δημοσιοποίηση όλων των αποφάσεων και οικονομικών δοσοληψιών.
  • Την προάσπιση της συντεταγμένα απρόσκοπτης άσκησης του ελευθέριου επαγγέλματος του μηχανικού και κυρίως της παροχής επιστημονικής υπηρεσίας.

Κύριος και βασικός σκοπός του Συλλόγου είναι η προάσπιση, κατοχύρωση και προώθηση με κάθε σύννομο μέσο των ευρύτερων εργασιακών, οικονομικών, ασφαλιστικών, κοινωνικών, συνδικαλιστικών και ηθικών συμφερόντων των εργαζομένων Μελών του, μηχανικών αποφοίτων ανωτάτων σχολών Ελλάδας ή κατόχων αντίστοιχων τίτλων σπουδών του εξωτερικού, που εργάζονται αποκλειστικά ως ελεύθεροι επαγγελματίες ή μισθωτοί στον ιδιωτικό τομέα, ως και των ανέργων μηχανικών.

 

Οι στόχοι του ΠΑ.Σ.Ε.Ε.Μ είναι:

1) Η ορθότερη αντιμετώπιση των γενικότερων και ειδικότερων προβλημάτων που άπτονται του θεματικού πεδίου της εργασίας των μελών του Συλλόγου

2) Η διαμόρφωση τέτοιων συνθηκών εργασίας, που να συνάδουν με τη φύση και την ποιότητα των εν λόγω επαγγελμάτων

3) Η παροχή κάθε δυνατής υποστήριξης στα Μέλη του για τη μεταξύ τους καλλιέργεια πνεύματος αλληλεγγύης και συναδελφικότητας

4) Η διαφώτιση της κοινής γνώμης πάνω στα προβλήματα που σχετίζονται με την άσκηση των επαγγελμάτων των μηχανικών

5) Η συνεργασία με Επιστημονικούς και άλλους Οργανισμούς, Οργανώσεις, Συλλόγους, Ενώσεις, Συνδέσμους, Ομοσπονδίες, Συνομοσπονδίες και γενικά με κάθε σχετικό Επιστημονικό Φορέα, ημεδαπό ή αλλοδαπό

6) Η ενημέρωση των Μελών του πάνω στα ζητήματα, στα δικαιώματα και στις υποχρεώσεις που πηγάζουν από την εκάστοτε Νομοθεσία

7) Η υπεράσπιση σε κάθε επίπεδο του τίτλου και της επιστημονικής αρμοδιότητας των μηχανικών, καθώς και του επαγγελματικό τους ρόλου μέσα στην κοινωνία

8) Η προάσπιση των δικαιωμάτων και η προώθηση των αιτημάτων των μηχανικών ελεύθερων επαγγελματιών και μισθωτών του ιδιωτικού τομέα

9)την γενικότερη προάσπιση του επαγγέλματος του μηχανικού ελεύθερου επαγγελματία και μισθωτού του ιδιωτικού τομέα, στον τομέα της επιστημονικής παροχής υπηρεσιών

10) Η αντιμετώπιση και επίλυση των προβλημάτων που δημιουργούνται κατά την άσκηση του επαγγέλματος στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα

11) Η πάταξη του αθέμιτου ανταγωνισμού

12) Η αναβάθμιση του επαγγελματικού θεσμικού περιβάλλοντος και η ευημερία του κλάδου

13) Η αναβάθμιση του ρόλου του κλάδου για την επιστημονική, τεχνολογική, περιβαλλοντική, οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική ανάπτυξη της χώρας

14) Η συνεχής συμβολή του Συλλόγου στη βελτίωση των σπουδών των μηχανικών

15) Η διαρκής ενημέρωση, πληροφόρηση, επιμόρφωση και κατάρτιση των μηχανικών.