ΠΑΣΕΕΜ

Πανελλήνιος Σύλλογος Ελευθέρων Επαγγελματιών Μηχανικών (ΠΑ.Σ.Ε.Ε.Μ.) ιδρύθηκε το 2022, με σκοπό να αποτελέσει ένα συλλογικό όργανο έκφρασης των μηχανικών όλων των ειδικοτήτων αποφοίτων ανωτάτων σχολών Ελλάδας ή κατόχων αντίστοιχων τίτλων σπουδών του εξωτερικού, που εργάζονται αποκλειστικά ως ελεύθεροι επαγγελματίες ή μισθωτοί στον ιδιωτικό τομέα, καθώς και των ανέργων μηχανικών.

icon_widget_image Δευτέρα -Παρασκευή : 9π.μ. - 5μ.μ. icon_widget_image Καισαρείας 12, Θεσσαλονίκη, 54454 icon_widget_image + (30) 2310944056 icon_widget_image info@paseem.gr

ΠΑΣΕΕΜ

ΑΒΕΒΑΙΟ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΩΝ ‘ΜΕΓΑΛΩΝ’ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 5

Σύµφωνα µε τον Ν.4495/17 τα ‘µεγάλα’ αυθαίρετα της κατηγορίας 5 που υπάχθηκαν στον Ν.4178/13 και στον Ν.4495/17, θα µπορούσαν να εξαιρεθούν οριστικά της κατεδάφισης µε την αντιστοίχιση ίσου µε την υπέρβαση τους Τίτλου Σ.∆., µέσω της Τράπεζας ∆ικαιωµάτων ∆όµησης και Κοινόχρηστων Χώρων, εφόσον βρίσκονται εντός Π.Α.Ε.Σ. (Περιοχές Αυξηµένης Επιβάρυνσης Συντελεστή) κατά τις διατάξεις του άρθρου 73 του Ν.4495/17 όπου καθορίζονταν οι διαδικασίες των Π.Α.Ε.Σ.

Ο Ν.4759/20 αφαίρεσε την δυνατότητα αυτή και κατήργησε το άρθρο 73 του Ν.4495/17.

Το µέλλον των αυθαιρέτων της κατηγορίας 5 είναι αβέβαιο. Οι πολίτες πλήρωσαν υπέρογκα ποσά για την διατήρηση των αυθαιρεσιών αυτών µε σκοπό την  εξαίρεση  από  την  κατεδάφιση  αυτών,  διαδικασία  που  φαίνεται  θα  µείνει

µετέωρη.

 

Νίκη Ξυνογαλά

Πολιτικός µηχανικός ΑΠΘ

Αντιπρόεδρος προσωρινού ∆Σ ΠΑΣΕΕΜ

 

 

Ο Ν.4495/17 χωρίς τις µέχρι σήµερα τροποποιήσεις και συγκεκριµένα για την κατηγορία 5 έγραφε :

ε) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 5:

ββ) για τις αυθαίρετες κατασκευές ή αυθαίρετες αλλαγές χρήσης της παρούσας κατηγορίας αναστέλλεται για τριάντα (30) έτη η επιβολή κυρώσεων, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 97, και επιτρέπεται η µεταβίβαση και η σύσταση εµπράγµατου δικαιώµατος επ’ αυτών µετά την υπαγωγή στις διατάξεις του παρόντος, την καταβολή του σχετικού παραβόλου και την καταβολή του ενιαίου ειδικού προστίµου. Οι κατασκευές αυτές µπορεί να εξαιρεθούν οριστικά της κατεδάφισης µε την αντιστοίχιση ίσου µε την υπέρβαση τους Τίτλου Σ.∆., µέσω της Τράπεζας ∆ικαιωµάτων ∆όµησης και Κοινόχρηστων Χώρων, εφόσον βρίσκονται εντός Π.Α.Ε.Σ. (Περιοχές Αυξηµένης Επιβάρυνσης Συντελεστή) κατά τις διατάξεις του άρθρου 73 (για αυθαίρετα κατηγορίας 5 του Ν.4178/13 και του Ν.4495/17),

 

Σήµερα µετά από αλλαγές βάσει Ν.4759/20 για την κατηγορία 5 ισχύει :

ε) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 5 :

εβ) για τις αυθαίρετες κατασκευές ή αυθαίρετες αλλαγές χρήσης της παρούσας κατηγορίας αναστέλλεται για τριάντα (30) έτη η επιβολή κυρώσεων, σύµφωνα µε το άρθρου 97 και επιτρέπεται η µεταβίβαση και η σύσταση εµπράγµατου δικαιώµατος επ’ αυτών µετά την υπαγωγή στις διατάξεις του παρόντος, την καταβολή του σχετικού παραβόλου και την καταβολή του ενιαίου ειδικού προστίµου. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, καθορίζεται κάθε θέµα που αφορά στη διαδικασία εφαρµογής της παρούσας περίπτωσης.

 

Το δε άρθρο 73 καταργήθηκε µε τον Ν.4759/20

Post a Comment