ΠΑΣΕΕΜ

Πανελλήνιος Σύλλογος Ελευθέρων Επαγγελματιών Μηχανικών (ΠΑ.Σ.Ε.Ε.Μ.) ιδρύθηκε το 2022, με σκοπό να αποτελέσει ένα συλλογικό όργανο έκφρασης των μηχανικών όλων των ειδικοτήτων αποφοίτων ανωτάτων σχολών Ελλάδας ή κατόχων αντίστοιχων τίτλων σπουδών του εξωτερικού, που εργάζονται αποκλειστικά ως ελεύθεροι επαγγελματίες ή μισθωτοί στον ιδιωτικό τομέα, καθώς και των ανέργων μηχανικών.

icon_widget_image Δευτέρα -Παρασκευή : 9π.μ. - 5μ.μ. icon_widget_image Καισαρείας 12, Θεσσαλονίκη, 54454 icon_widget_image + (30) 2310944056 icon_widget_image info@paseem.gr

ΠΑΣΕΕΜ

ΑΙΤΗΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΤΕΕ ΣΤΟ ΥΠΕΝ

Αίτηση / επιστολή

 

Του  Πανελλήνιου Συλλόγου Ελευθέρων Επαγγελματιών Μηχανικών (ΠΑΣΕΕΜ) που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη,

Καισαρείας 12, Θεσσαλονίκη, 54454, όπως νομίμως εκπροσωπείται, info@paseem.gr, με ΑΦΜ 996692037 και ΑΜ ΙΔΡΥΣΗΣ 10966 / 5.8.2022

 

Προς:

 

 1. Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ), όπως νομίμως εκπροσωπείται, info@ypen.gov.gr
 2. Το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος (ΤΕΕ), όπως νομίμως εκπροσωπείται, tee@central.tee.gr

Eπειδή, σκοπός του Συλλόγου μας είναι εκ του καταστατικού του η συμβολή του στην ανάπτυξη και εξέλιξη του κλάδου των μηχανικών και η ορθότερη αντιμετώπιση των γενικότερων και ειδικότερων προβλημάτων που άπτονται του θεματικού πεδίου της εργασίας των μελών του, καθώς και η προάσπιση του επαγγέλματος του μηχανικού και των δικαιωμάτων του,

 

Και

 

Επειδή, λαμβάνουμε υπόψη συγκεκριμένες ενδεικτικώς αναφερόμενες πρόσφατες (ή και διαχρονικές) παθογένειες του καθημερινού επαγγελματικού μας βίου, τις οποίες επιθυμούμε όπως θέσουμε ενώπιόν σας, όπως:

 • Τη συνεχιζόμενη υποστελέχωση των αρμοδίων διοικητικών υπηρεσιών
 • Την κλιμακούμενη αδυναμία διεκπεραίωσης των υποθέσεών μας, λόγω τεχνικών δυσκολιών και δυσλειτουργιών των ηλεκτρονικών συστημάτων που το ΤΕΕ διαχειρίζεται (e-adeies, authaireta.gov.gr, portal.tee.gr κλπ.)

με την παρούσα αίτηση/επιστολή επιθυμούμε όπως θέσουμε ενώπιόν σας τα κάτωθι ζητήματα, για τα οποία αιτούμεθα όπως αναλάβετε άμεσα δράση, σε πλήρη συστοιχία με την αρχή της νομιμότητας, ήτοι στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων σας ως διοικητικών οργάνων:

 

1) Παρατεινόμενη δυσλειτουργία των ηλεκτρονικών συστημάτων που αφορούν το επάγγελμα του μηχανικού

            Πρωταρχικό αναφυόμενο καθημερινό ζήτημα που ο κλάδος μας αντιμετωπίζει συνιστά η συνεχιζόμενη και διογκούμενη δυσλειτουργία της πληθώρας των ηλεκτρονικών συστημάτων που αφορούν το επάγγελμα του μηχανικού και τα οποία ταυτόχρονα, αποβαίνουν απολύτως αναγκαία για τη διεκπεραίωση του όγκου των εργασιών του, τη σύμπραξη στην έκδοση διοικητικών πράξεων, την άσκηση ελεγκτικών της δόμησης εργασιών κλπ.

Η θέση αποκλειστικών προθεσμιών αιτήσεων σε πολλές περιπτώσεις δεν είναι συμβατή με τη συνεχιζόμενη αδυναμία ψηφιακής εξυπηρέτησης των υπηρεσιών του μηχανικού. Δημιουργεί δε πρόσθετο μόχθο, πίεση και ψυχολογικά συμπτώματα στον μηχανικό και στον εντολέα του.

Αυτή, ωστόσο, η καθυστέρηση αντιστρατεύεται θεμελιώδεις, πυρηνικές αρχές του Δημοσίου Δικαίου, το οποίο αφορά την οργάνωση και τη δομή του κράτους και τη νομική σχέση κράτους-πολίτη και δεν μπορεί παρά να συνιστά το πλέον αποτελεσματικό μέσο για την προστασία του φυσικού, πολιτιστικού και οικιστικού περιβάλλοντος. Η εξουσία που απονέμεται στη Δημόσια Διοίκηση (μετατρεπόμενη σε αρμοδιότητα) εγγυάται την αποτελεσματικότητα της παρέμβασης για την αντιμετώπιση των αναφυόμενων προβλημάτων του περιβάλλοντος, αλλά και την πρόληψη αυτών. Ακριβώς λόγω της σύνδεσής του με το Δημόσιο Δίκαιο, εξαίρεται και ο διαδικαστικός του χαρακτήρας, αφού συνδέεται με πολλαπλές διοικητικές διαδικασίες και αναπόφευκτα με γραφειοκρατία, η οποία ελπίζεται πως μετριάζεται συν τω χρόνω, με την πρόοδο της Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Η ύπαρξη διοικητικού καθορισμού των επιμέρους θεμάτων που σχετίζονται με το περιβάλλον οδηγεί και στον πρωτεύοντα ρόλο της Διοίκησης, ενώ η πολυνομία, όπως αναφέρθηκε, εξαίρει και τον ταυτόχρονο σημαντικό ρόλο του νομοθέτη.

Στο πλαίσιο αυτό, ο ιδιώτης μηχανικός έχει επιφοριστεί μία σειρά από αρμοδιότητες, εντασσόμενες ευγενώς, πλην de facto μη ρεαλιστικώς, στην προοπτική της ψηφιοποίησης της διοικητικής λειτουργίας και έμπρακτη πραγμάτωση των όποιων προβλέψεων μεταρρύθμισης της Δημόσιας Διοίκησης.

Πρόκειται για μία «ιδιωτικοποίηση» του ελέγχου των οικοδομικών αδειών, της έκδοσης αδειών, υπό συγκεκριμένους ασφαλώς όρους, σύστημα που θεσπίστηκε υπό τη δραστική επιρροή της οικονομικής κρίσης. Πάντως, αυτή δεν εξικνείται στην επιβολή κυρώσεων, αν διαπιστωθεί παράβαση της πολεοδομικής νομοθεσίας, αλλά επέρχονται αυτές οι κυρώσεις με πράξεις των ΥΔΟΜ. Υποστηρίζεται μάλιστα εναργώς πως ο μηχανικός σε αρκετές περιπτώσεις (π.χ. όταν είναι και Ελεγκτής Δόμησης) ασκεί κατά παραχώρηση της αρχής διοικητική αρμοδιότητα, με βάση διάταξη νόμου. Η ιδιωτικοποίηση των ελέγχων είναι γεγονός και οι αρμοδιότητές τους δεν ανήκουν στον πυρήνα της κρατικής εξουσίας. Πρόκειται για στοχευμένο τεχνικό έλεγχο εφαρμογής των οικοδομικών αδειών στη βάση τεχνικών παραμέτρων. Έτσι και οι κυρώσεις επιβάλλονται πάντα από τη Διοίκηση, όχι τον ιδιώτη, συνεπώς παραμένει εντός του συνταγματικού πλαισίου.  Έτσι, κατά την κρατούσα και εύλογη άποψη, είναι συνταγματική η ιδιωτικοποίηση του ελέγχου της δόμησης, καθώς εναπόκειται στον νομοθέτη να κρίνει και να αναθέσει στα κατ’ αυτόν καταλληλότερα όργανα τον έλεγχο της εφαρμογής της θεσπιζόμενης από τον τελευταίο νομοθεσίας. Είναι ανεκτή η ανάθεση μέρους των προβλεπόμενων συνταγματικών αρμοδιοτήτων περιβαλλοντικής προστασίας και δεν ανατίθεται εξ ολοκλήρου και αποκλειστικά σε ιδιώτες ο έλεγχος της δόμησης, αφού σημαίνων παραμένει και ο ρόλος της πολεοδομικής αρχής. Μάλιστα, ο έλεγχος της δόμησης δεν εμπίπτει στις ανεκχώρητες στους ΟΤΑ αρμοδιότητες, δηλ. δεν αποτελούν μία stricto sensu κρατική αποστολή και εξ αυτού του λόγου ασκούνται και από τις ΥΔΟΜ. Επίσης, το γεγονός ότι δεν λαμβάνουν οι ιδιώτες αρμοδιότητες επιβολής κυρώσεων, αλλά διασφαλίζεται η υποχρέωση λογοδοσίας, η ποιότητα, η ισότητα και η καθολικότητα της παροχής συνηγορούν στον συνταγματικά επιτρεπτό θεσμό.

Αλλά, η ύπαρξη αυτών των αρμοδιοτήτων σε ένα νομικό επίπεδο (ex lege) δεν συμπίπτει με την εφαρμογή τους, ούτε τη μετατροπή τους σε νομική πράξη. Τούτο, διότι στην εποχή της ψηφιακής διακυβέρνησης, η ευχερής άσκησή τους προϋποθέτει την άριστη ποιοτικά λειτουργία των ηλεκτρονικών συστημάτων, τη συντήρησή τους, την πολυποίκιλη ποσοτικά εξυπηρέτηση, την ύπαρξη help-desk για την επίλυση των αναφυόμενων ερωτημάτων, τη διαλειτουργικότητά τους, τη διασύνδεση με άλλα συστήματα δημόσια ή μη κλπ. Τούτο συνιστά στην παρούσα φάση, κατά το μάλλον ή το ήττον ευσεβή πόθο για τον μαχόμενο ελεύθερο επαγγελματία μηχανικό.

Εκ τούτων απορρέει και η συγκεκριμένη αποτιμώμενη οικονομική ζημία που υφίσταται ο μηχανικός: πιο συγκεκριμένα, η μη άμεση διεκπεραίωση της ανατεθείσας στον επαγγελματία υπηρεσίας λόγω των δυσλειτουργιών των συστημάτων συνεπάγεται αδυναμία εκπλήρωσης της ανατεθείσας υποχρέωσης προς παροχή, γεννώντας οικονομική ζημία ή/και διαφυγόντα κέρδη στον επαγγελματία, χρήματα δηλαδή τα οποία θα εισέπραττε με βεβαιότητα, αν δεν είχε λάβει χώρα το ζημιογόνο και κατ’ εξακολούθηση τελούμενο συμβάν της δυσλειτουργίας. Δεν θα πρέπει να παροραθεί και η ηθική βλάβη – μη άμεσα αποτιμητή σε χρήμα – υπό την έκφανση της «έκπτωσης του κύρους του», που υφίσταται ο μηχανικός όταν καλείται να δικαιολογήσει φαινόμενα, για τα οποία δεν φέρει ουδεμία ευθύνη στα μάτια των εντολέων του, αφού τιτρώσκεται συστηματικά το επαγγελματικό κύρος του.

 

2) Πληρέστερη υλοποίηση των στόχων της ψηφιακής διακυβέρνησης με την ανάθεση των ηλεκτρονικών συστημάτων στο ΥΠΕΝ

 

Σας απευθύνουμε την παρούσα αίτηση – επιστολή, με σκοπό να σας εκφράσουμε εμπεριστατωμένα τη θέση μας ότι με τη μεταφορά των ηλεκτρονικών συστημάτων που αφορούν τον μηχανικό στο ΥΠΕΝ, θα εξυπηρετηθούν σκοποί υπέρτερου δημόσιου συμφέροντος.

Στόχος της Ψηφιακής Διακυβέρνησης (eΔιακυβέρνησης) κατά τα διεθνή πρότυπα είναι να διαμορφώσει αποδοτικές και αποτελεσματικές υπηρεσίες, αξιοποιώντας τις δυνατότητες της σύγχρονης τεχνολογίας. Η ηλεκτρονική διαχείριση σε κεντρικό επίπεδο (Υπουργείου) βασίζεται στις ακόλουθες αρχές, οι οποίες ισχύουν και για το παρόν αίτημά μας:

 • είναι πολυκαναλική: συντείνει στην προώθηση διαδραστικών υπηρεσιών με την προσφορά τους μέσω όλων των διαύλων που είναι διαθέσιμα στους πολίτες και αφορούν την προστασία και εκμετάλλευση της ακίνητης ιδιοκτησίας τους,
 • προάγει τη διοικητική δημοσιότητα και διαφάνεια: συντείνει στη βελτίωση της αποτελεσματικότητας των πληροφοριών σχετικά με τις διοικητικές διαδικασίες που αφορούν την έκδοση αδειών, τον νομικό έλεγχο των ακινήτων κλπ.,
 • ενισχύει την προσβασιμότητα: εγγύηση ότι όλοι οι πολίτες μπορούν να έχουν πρόσβαση σε υπηρεσίες και πληροφορίες μέσω ηλεκτρονικών συσκευών, αφού συνάδει με την ευρύτερη πολιτική της πρόσβασης όλων άνευ διακρίσεων,
 • προάγει τη συνεργασία μεταξύ των δημοσίων υπηρεσιών, επιτρέποντας την αλληλεπίδραση μεταξύ των διοικήσεων και την παροχή συνδυασμένων υπηρεσιών στους πολίτες. Συντείνει στην αμοιβαία αναγνώριση ηλεκτρονικών εγγράφων και στην ανάπτυξη συστημάτων ταυτοποίησης και εξακρίβωσης ταυτότητας, αφού σε επίπεδο Υπουργείου ανατίθεται η χάραξη και ο συντονισμός της περιβαλλοντικής και χωρικής πολιτικής του Κράτους,
 • Κατατείνει στην ασφάλεια: προάγει την απαίτηση η ηλεκτρονική παροχή υπηρεσιών να έχει, τουλάχιστον, το ίδιο επίπεδο ασφάλειας με τις υπηρεσίες που δεν προσφέρονται ηλεκτρονικά. Τα επίπεδα ασφαλείας θα πρέπει να επιτρέπουν την αύξηση των ηλεκτρονικών συναλλαγών με τομείς που είναι ιδιαίτερα ευαίσθητοι σε αυτό το θέμα (επαγγελματίες εργαζόμενοι, εταιρείες),
 • Υλοποιεί την αρχή της αναλογικότητας: Απαιτούνται μόνο οι εγγυήσεις και τα μέτρα ασφαλείας που είναι κατάλληλα για τη διαδικασία που εκτελείται. Ο πολίτης δεν θα κληθεί να δώσει περισσότερες πληροφορίες από αυτές που είναι απολύτως απαραίτητες και τούτο διότι και ο σεβασμός των προσωπικών δεδομένων σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά και διεθνή πρότυπα (GDPR κλπ.) διαφυλάσσεται πληρέστερα,
 • Προτάσσει την ποιότητα των υπηρεσιών: εξαίρει τον σεβασμό όσων προσφέρουν οι δημόσιες διοικήσεις μέσω ηλεκτρονικών συσκευών,
 • Εξασφαλίζει την τεχνολογική ουδετερότητα: συντελείται πρόοδος στη χρήση ανοιχτών προτύπων ή εκείνων που χρησιμοποιούνται γενικά από το κοινό, αποφεύγοντας την εξάρτηση από εργαλεία λογισμικού με κόστος άδειας στις σχέσεις με τους πολίτες.

 

Ωστόσο, στο πλαίσιο αυτό, όπως ήδη καταδείχθηκε, με το υπάρχον σύστημα του ΤΕΕ ελλοχεύουν τα κάτωθι:

 • Υψηλό κόστος εγκατάστασης και τεχνικές δυσκολίες: Συγκεκριμένα, το κόστος εγκατάστασης είναι πολύ υψηλό και τα μηχανήματα πρέπει να συντηρούνται τακτικά. Συχνά, οι υπολογιστές και το Διαδίκτυο μπορούν επίσης να δυσλειτουργούν και να επηρεάσουν αρνητικά το κυβερνητικό έργο και τις υπηρεσίες,
 • Συνεχιζόμενη δυσλειτουργία και κίνδυνος διαρροής προσωπικών πληροφοριών: Υπάρχει πάντα ο κίνδυνος κλοπής προσωπικών δεδομένων πολιτών που είναι αποθηκευμένα σε υπηρεσίες του ΝΠΔΔ. Εξάλλου, σε διεθνές επίπεδο, το έγκλημα στον κυβερνοχώρο είναι ένα σοβαρό ζήτημα, μια παραβίαση δεδομένων μπορεί να κάνει το κοινό να χάσει την εμπιστοσύνη του στην ικανότητα της εύνομης διακυβέρνησης.

Επίσης, σημειωτέον πως η όποια καθυστέρηση ή ολιγωρία οφείλεται σε σωρεία παραγόντων:

 • Η έλλειψη πολιτικής ενιαίας βούλησης ενισχύει τη συμφεροντολογική προσέγγιση του σχεδιασμού προς εξασφάλιση ψήφων. Αυτό προκύπτει ως λογική απόρροια της αυτονόητης διαπίστωσης πως η οικοδόμηση και ο χωροταξικός και πολεοδομικός σχεδιασμός αποτελεί μέθοδο άσκησης κρατικής πολιτικής (και παρέμβασης),
 • Η ελλιπής χρηματοδότηση αδρανοποιεί τόσο την πρόσληψη ειδικευμένων μηχανικών, πληροφορικών και άλλων επαγγελματιών για δημιουργία των υπηρεσιών, όσο και τη συντήρηση των ήδη υπαρχουσών υποδομών,
 • Ο διασκορπισμός των περιβαλλοντικών/χωροταξικών/πολεοδομικών πληροφοριών σε μια ευρεία γκάμα δημοσίων αρχών και υπηρεσιών,
 • Ο αδύναμος, αργοκίνητος κεντρικός συντονισμός που θα όφειλε να είναι τάχιστος, αποτελεσματικός και συνολικός προκαλεί αντ’ αυτών δυσφορία τόσο στους διοικουμένους που πολλάκις βρίσκονται προ εκπλήξεων ιδιαίτερα όταν επιθυμούν να προβούν σε αδειοδότηση κάποιου έργου ή δραστηριότητάς τους, όσο και στις ίδιες τις διοικητικές αρχές που όχι μόνο κωλύονται να τους εξυπηρετήσουν, αλλά πολλάκις και το έργο που οι ίδιες επιτελούν διογκώνεται, δυσχεραίνεται και καθυστερεί να διεκπεραιωθεί προκαλώντας νομικές αρρυθμίες και de facto ψυχολογική πίεση,
 • Η απουσία σαφούς, δεσμευτικού και κυρωτικού νομικού πλαισίου.

 

Ποια θα πρέπει βάσει των γενικών αρχών αλλά και των κανόνων του Διοικητικού Δικαίου (γενικού και ειδικού) να αποτελούν χαρακτηριστικά γνωρίσματα της λειτουργίας των ηλεκτρονικών συστημάτων; Αυτή οφείλει να είναι:

 • Έγκαιρη. Το στοιχείο αυτό είναι αρκετά σημαντικό, ιδίως αν ληφθεί υπόψη πως οποιαδήποτε προθεσμία τίθεται προς τη Διοίκηση έχει ενδεικτικό χαρακτήρα, κάτι που αποτελεί τον κανόνα, ο οποίος ανευρίσκεται στο θετικό δίκαιο στον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας,
 • Έγκυρη, σαφής και ακριβής. Το στοιχείο της εγκυρότητας και της ακρίβειας συνάπτεται με το στοιχείο του εγκαίρου,
 • Πλήρης. Το στοιχείο της πληρότητας αφορά όλα τα διαθέσιμα δεδομένα στο διοικούμενο, ήτοι την κατάσταση της συγκεκριμένης έκτασης από κάθε δυνατή να νοηθεί άποψη, π.χ. περιβαλλοντική, χωροταξική, πολεοδομική χαρακτηριστικά ιδιαίτερα του εδάφους, τυχόν δάση/δασικές εκτάσεις, μνημεία πολιτιστικού περιβάλλοντος κλπ.
 • Ευχερώς αναζητήσιμη και προσβάσιμη. Οφείλει να είναι αναζητήσιμη ευκόλως, να είναι ευχερώς προσβάσιμη από κάθε ενδιαφερόμενο, αλλά και να μπορεί να καταστεί αντικείμενο μελέτης και ανάγνωσης από τον εκάστοτε ειδήμονα. Διευκολύνεται έτσι η συμμετοχή των πολιτών στην περιβαλλοντική προστασία εν γένει.
 • Εμπεριέχουσα παραρτήματα με πίνακες/εικόνες κλπ. Αποτελούν το απολύτως αναγκαίο συμπλήρωμα στο γεωγραφικό σύστημα πληροφόρησης.
 • Διευκολύνουσα και άλλες υπηρεσίες που τη χρειάζονται και προσβάσιμη από αυτές. Πρόσβαση θα πρέπει να δοθεί ασφαλώς και στις πολεοδομίες που καλούνται να αδειοδοτήσουν και το πράττουν ενίοτε δυσχερώς, ελλείψει εύκολης πρόσβασης στα χωροταξικά σχέδια.
 • Εξασφαλιστική της δικαστικής προστασίας. Αυτή αποτελεί ίσως τη δυσχερέστερη παράμετρο που πρέπει να εμπεριέχει η γεωγραφική πληροφόρηση. Η δικαστική προστασία του διοικουμένου για να επιτευχθεί προϋποθέτει εν τοις πράγμασι την ύπαρξη μιας εκτελεστής (διοικητικής) πράξης, Προβληματική καθίσταται, επίσης, στο σημείο αυτό η επίτευξή της, καθώς είναι εμφανές πως οι διάφορες πληροφορίες και τα εσωτερικά διοικητικά έγγραφα (ήτοι τα ειδικότερα σχεδιαγράμματα-χάρτες) που αποτελούν έναν πυλώνα της χωροταξικής σύγχρονης (γεωγραφικής) πληροφόρησης δεν αποτελούν εκτελεστές διοικητικές πράξεις , δυσχεραίνοντας την προστασία του διοικουμένου.
 • Επιχειρείται, παράλληλα, η κατάδειξη της σχέσης της διοικητικής μεταρρύθμισης και του επιδιωκόμενου σήμερα εκσυγχρονισμού των δομών ειδικώς με την πληροφόρηση των αρμοδίων αρχών και του διοικουμένου με στόχο την επίτευξη πλήρους Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

 

Φρονούμε ότι αυτά αντιμετωπίζονται πληρέστερα σε επίπεδο κεντρικής διοίκησης, παρά στο υπάρχον σύστημα. Και τούτο διότι η διακυβέρνηση σε επίπεδο Υπουργείου εντάσσεται άμεσα στον στόχο της περιβαλλοντικής προστασίας του άρθρου 24 Συντάγματος και αφορά ΕΥΘΕΩΣ τον μηχανικό.

 

 

Κατόπιν όλων των ως άνω

Και επιφυλασσομένου παντός νομίμου δικαιώματός μας

 

Αιτούμεθα όπως:

 

 • Αναγνωριστεί η ύπαρξη των ως άνω προβλημάτων που εκτενώς καταγράφουμε
 • Επενεξεταστούν τα ζητήματα αυτά κατά νόμο και κατ’ ουσίαν εν συνόλω
 • Συμπράξετε αρμοδίως, όπως προβλέπεται με βάση την αρχή της νομιμότητας για:
 • Την άμεση αποκατάσταση της λειτουργίας των ηλεκτρονικών συστημάτων που διαχειρίζεται το ΤΕΕ και την άμεση τεχνική υποστήριξη των Μηχανικών, όταν αυτό κρίνεται επιτακτικό ή άλλως μέτρα δραστικότερα, όπως η κατάργηση της ετήσιας συνδρομής στο ΤΕΕ, κατ’ αναλογία με άλλους επιστημονικούς κλάδους
 • Την κατ’ εξακολούθηση βελτιστοποίηση των ηλεκτρονικών συστημάτων ώστε αυτά να ανταποκρίνονται στις ανάγκες που έχουν καθιερωθεί στην χώρα μας με την ψηφιοποίηση όλων των διεκπεραιωτικών εργασιών μηχανικού
 • Την άμεση μεταφορά των ηλεκτρονικών συστημάτων από το ΤΕΕ στο ΥΠΕΝ
 • Απαντηθεί εν συνόλω γραπτώς το παρόν αίτημα, ικανοποιώντας τη νόμιμη προσδοκία στην οποία ενσκήπτει.

 

 

Σας καλούμε δε να λάβετε υπόψη το ειλικρινές μας ενδιαφέρον να έλθουμε σε γόνιμο διάλογο ως ελεύθεροι επαγγελματίες μηχανικοί και ταυτόχρονα διοικούμενοι, για την αποτελεσματική επίλυση όλων των προβλημάτων που είναι άμεσα συνδεδεμένα με την επαγγελματική μας ιδιότητα.

 

 

Αθήνα, 12.4.2023

 

Για τον Πανελλήνιο Σύλλογο Ελευθέρων Επαγγελματιών Μηχανικών (ΠΑΣΕΕΜ),

Ο Πληρεξούσιος Δικηγόρος

 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Α. ΓΑΛΑΝΗΣ

 

ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΛΑΜΙΑΣ

 

 

 

Post a Comment